วันศุกร์, 22 กันยายน, 2017
ตารางการจองยานพาหนะ
22
กันยายน 2017
อาทิตย์ จ้นทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5:00 [5:00] นายวรโชติ ดวงชาลี/รับ นพ.สสจ.รอ. สนามบินสุวรรณภูมิ/เลขาฯ/นข2254
6:00  
7:00 [7:30] นายเฉลิมศักดิ์ รอดเลี้ยง/โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก/หน.นิพนธ์/กค7351
[7:30] นายรัฐศาสตร์ ประชุมวรรณ/ สคร.เขต7 ขอนแก่น/ควบคุมโรคไม่ติดต่อ/กต9126
8:00 [8:00] นายโชติชัย บุญเรือง/แสตนต์บาย/นข2520
[8:00] นายเชษฐา คณารัตน์/นพ.สสจ.รอ/เลขาฯ/กท1101
[8:00] นายเอนก มณีพงษ์/โรงแรมเพชรรัชต์/รองประวุฒิ/กค1024
[8:00] นายฉลองชัย สวัสดิ์เอื้อ/แสตนต์บาย/กง8892
[8:00] นายสุพิชาติ เวียงธรรม/ลาพักผ่อน
[8:00] นายสมศักดิ์ สุริยะแก่นทราย/แสตนต์บาย/กง8891
[8:00] นายธีระพงษ์ ประทุมโพธิ์/แสตนต์บาย/นข3962
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00 [16:00] เฉลิมศักดิ์ / เวรกลางคืน โทร 0844138993
17:00  


[สำหรับการพิมพ์]