คำอธิบาย: คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\head1.gif

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\directer.gif

1

นายแพทย์เปลื้อง สวคนธ์

พ.ศ. 2500-2505

2

นายแพทย์ประยูร กลิ่นชม

พ.ศ. 2505-2506

3

นายแพทย์หาญ สังข์สุวรรณ

พ.ศ. 2506-2507

4

นายแพทย์ชิน ยุวชิต

พ.ศ. 2507-2523

5

นายแพทย์นิวัติ เทพมณี

พ.ศ. 2523-2528

6

นายแพทย์องอาจ วชิรพันธุ์สกุล

พ.ศ. 2528-2534

7

นายแพทย์สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ

พ.ศ. 2534-2536

8

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

พ.ศ. 2536-2540

9

นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ

พ.ศ. 2540-2543

10

นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก

พ.ศ. 2543-2549

11

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

พ.ศ. 2549-2551

12

นายแพทย์ภาสกร  ไชยเศรษฐ

พ.ศ. 2551-2555

13

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

พ.ศ.  2555- 2558

14

นายแพทย์ปิติ  ทั้งไพศาล

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก

คำอธิบาย: คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\BAN120.JPG