สายตรง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด : (043) 511-205

สายตรง กลุ่มงานประกันสุขภาพ : (043) 513-754

สายตรง ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและวิจัยเพื่อสุขภาพ :(043) 514-473

สายตรง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค : (043) 520-177,086-456-2793 

สายตรง ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์: (043) 511-233

เบอร์โทร.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด : (043) 511-754, 518-638 ต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่าย/กลุ่มงาน/ศูนย์

0 งานธุรการ
102 ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
103 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
104,125 กุล่มงานประกันสุขภาพ
105,119 ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและวิจัยเพื่อสุขภาพ
106 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
107 ห้องออกกำลังกาย
108,109 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
110 งานการเงิน
111 งานพัสดุ
112 กลุ่มงานนิติการ
113 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
114 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
115 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
116 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
117 ฝ่ายระบาดวิทยา
118 กลุ่มงานควบคุมโรค
121 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
123 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
124 ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง/ห้องถ่ายเอกสาร
126 สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
กลับหน้าหลัก