สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 
    ๑. จัดทำระบบยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
    ๒. ดำเนินการและประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
    ๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสุนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
    ๔. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ ภาระงานของ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ในสำนักงานสาธารณสุข

กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑. งานการเงินและการบัญชี
๒. งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน
๓. งานพัสดุ ก่อสร้างการซ่อมบำรุง
๔. งานธุรการ
๕. งานบริหารยานพาหนะ
๒. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
๒. งานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
๓. งานข้อมูลข่าวสาร
๔. งานนิเทศและประเมินผล
๕. งานสาธารณสุขตามพื้นที่และพื้นที่พิเศษ /พื้นที่เฉพาะ
๖. งานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๗. งาน กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. งานพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว
๓. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ
๒. งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
๓. งานส่งเสริมภาวะโภชนาการ
๔. งานอนามัยการเจริญพันธุ์
๕. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๖. งานตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๗. งานยาเสพติดและงานบำบัดยาเสพติด
๘. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๙. งานสุขภาพจิต
๔. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ
๒. งานคุ้มครองสิทธิผู้บรโภคด้านสาธารณสุข
๓. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ
๕. งานบริการวิชาการ
๖. งานส่งเสริมพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๕. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑. งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
๒. งานตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขอขึ้นทะเบีบน
๓. งานควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ
๔. งานส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนสุขภาพตำบล
๕. งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน
๖. งานบริหารการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน
๗. งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคม
๘. งานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
๙. งานบริหารจัดการทรัพยากรการเงินการคลัง
๑๐. งานกองทุนแรงงานต่างด้าว
๑๑. งานพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ
๑๒. งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ (กรณีฟอกเลือด ล้างไต)
๖. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑. งานพัฒนากลยุทธ์ด้านทันตสาธารณสุข
๒. งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
๓. งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ
๔. งานวิชาการทันตสาธารณสุข
๗. กลุ่มงานควบคุมโรค
๑. งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
๒. งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ
๘. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑. งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน
๒. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๓. งานพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคนิคบริการ
๔. งานพัฒนาบริการงานพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพ
๕. งานบริหารความเสี่ยง
๖. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๙. กลุ่มงานนิติการ
๑. งานให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฏหมาย
๒. งานนิติกรรมและสัญญา
๓. งานดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัย
๔. งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๕. งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
๖. งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์
๗. งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย
๘. งานดำเนินมาตรการทางปกครอง
๙. งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๑๐. งานความรับผิดทางละเมิด
๑๑. งานบังคับคดีตามคำพิพากษา
๑๒. งานด้านกฏหมายทั่วไป หรืออื่นๆ
๑๐. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๑. งานวางแผนกำลังคน
๒. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. งานประเมินผลสัมฤทธิ์/งานประเมินค่างาน
๔. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
๕. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
๖. งานทะเบียนประวัติและบัตร
๗. งานประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
๘. งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคคล
๙. งานนิเทศติดตามประเมินผลทรัพยากรบุคคล
๑๐. งานพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร (ผบ.ส. , ผบ.ก. และ ผบ.ต. )
ฝ่ายในสำนักงาน
๑. ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและวิจัยเพื่อสุขภาพ
๑. งานพัฒนาศักยภาพ อสม./กสค.
๒. งานพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ
๓. งานสร้างแรงจูงใจ/จัดสวัสดิการ
๔. งานประสานความร่วมมือภาคเครือข่ายสุขภาพ
๕. งานจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
๖. งานพัฒนาระบบข้อมูล อสม.
๗. งานจิตอาสา
๘.งานวิจัยสุขภาพ
๙. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐. งานเร่งรัดตามนโยบายรัฐบาล
๒. ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
๑. งานพัฒนาวิชาการสุขศึกษา
๒. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓. งานสื่อสุขภาพ
๓. ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑.งานเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒. งานพัฒนาศักยภาพบุคลาและเครือข่าย
๓. งานพัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๔. งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา
๔. ฝ่ายระบาดวิทยา
๑. งานพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวังและสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ
๒. งานปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ
๓. งานพัฒนาศักยภาพทีม SRRT
๔. งานพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค/ภัยสุขภาพ
๕. การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยา
๖. งาน SRRT
๕. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. งานวิเคราะห์พัฒนาระบบงาน
๒. งานคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓. งานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. พัฒนาบุคลากรด้าน IT
๕. งานบำรุงรักษาและดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๖. ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑. งาน HIA
๒. งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๓. งานตลาดสดน่าซื้อ
๔. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
      งานมูลฝอยและสิ่งปฏกูล
      งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
๕.งานกฎหมายสาธารณสุข
      งานจัดการเหตุรำคาญ
๖. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
งานในสำนักงาน
๑. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
๑. งานตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน
๒. งานตรวจสอบพัสดุ
๓. งานตรวขสอบการบริหารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งานควบคุมภายใน
๕. งานให้คำปรึกษา ด้านกฎ ระเบียน และข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๖. งานตรวจสอบโครงการก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๒. งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม
๒. ทีมปฏิคม /ต้อนรับ อำนวยความสะดวกของสำนักงาน ผู้บริหาร และผู้มาติดต่อราชการ
๓. ประสานงานภายในภายนอกหน่วยงาน 
๔. บันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
๕. งานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด
๖. ร่าง พิมพ์ หนังสือราชการสำหรับผู้บริหาร
๗. ทะเบียนสารบรรณหนังสือราชการ (ชั้นความลับ)
๘. ออกปฏิบัติงานติดตามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลับหน้าหลัก