คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\head1.gif

 

คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\yy1.gif

ประชาชนชาวร้อยเอ็ดมีสุขภาพดี  ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง

คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\mm.gif

๑.พัฒนาและบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

๒.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อรองรับและเชื่อมโยงสู่ประชาคม   

        เศรษฐกิจอาเซียน

๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

๔.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพจากทุกภาคส่วน

คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\ooo.gif

.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
.การแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
๓. การจัดและพัฒนาระบบบริการ
.การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ
.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

        กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

1.      กำหนดนโยบายมาตรฐาน  กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ

2.      จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพครอบคลุม

     และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ

3.      เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนางาน

4.      ใช้กลไกคณะกรรมการในการขับเคลื่อนได้แก่ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด (กวป.)
คณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (
DHS)

           5.  นำระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและประเมินผลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทตำบลจัดการสุขภาพ เครือข่าย อสม. เครือข่ายภาคีสุขภาพ

ค่านิยม

ROIET+

Respect         :         นับถือตนเองและผู้อื่น

Openness       :         เปิดเผย โปร่งใส

Integrity         :         ซื่อสัตย์

Efficiency       :         มีประสิทธิภาพ

Teamwork      :         เห็นคุณค่าความสามัคคี

Plus              :         พัฒนาต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร

        ทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เคารพเชิดชูผู้ใหญ่ ร่วมใจสามัคคี เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ ( Ultimate Goal )

        ภายในสิบปีข้างหน้า  ประชาชนชาวร้อยเอ็ดสุขภาพดี   โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า
72 ปี

ประเด็นเข็มมุ่ง ปี 255๙

          ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด โดยการบริหารจัดการอย่าง บูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กำหนดประเด็นเข็มมุ่ง ดังนี้

1)  เบาหวาน

          2)  โรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี

          3)  ไข้เลือดออก

          4)  ความดันโลหิตสูง

          ๕)  ไอโอดีน  และพัฒนาการเด็ก

กลับหน้าหลัก

คำอธิบาย: C:\Users\it1\Desktop\html_web2556\BAN120.JPG