...แผนผังเว็บไซต์ sasuk101.net...
 • Home
 • ภารกิจผู้บริหาร
 • ข้อมูลทั่วไป
  - ประวัติหน่วยงาน
  - ทำเนียบผู้บริหาร
  - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทศาสตร์
  - โครงสร้างการบริหารงาน
  - เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 • ระบบงาน(e-service)
  - ระบบแจ้งรับแฟ้มงานอนุมัติแล้ว
  - ระบบแจ้งปรับปรุงแก้ไขโครงการ
  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค
  - ระบบงานการเจ้าหน้ารที่ (กพ7)
  - ระบบรับ-ส่ง เอกสารทางการเงิน
  - ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ระบบการจองใช้ห้องประชุม
  - รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
 • Web Link
  - web site หน่วยงานภายใน สสจ.
  --> สำนักเลขานุการ
  --> กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  --> กลุ่มงานป้องกันสุขภาพ
  --> กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  --> กลุ่มงานประกัน
  --> มาตรฐานงานสุขศึกษา

- web site โรงพยาบาล/CUP ในจังหวัด
--> รพ.เกษตรวิสัย
--> รพ.ร้อยเอ็ด
--> รพ.พนมไพร
--> รพ.โพธิ์ชัย
--> รพ.หนองพอก
--> รพ.สุวรรณภูมิ
--> รพ.เสลภูมิ
--> cup จังหาร
--> cup เมืองสรวง
--> cup เสลภูมิ

- web site สสอ.เครือข่าวในจังหวัด
--> สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
--> สสอ.เมยวดี
--> สสอ.โพนทอง

- web site รพ.สต.เครือข่าวในจังหวัด
--> รพ.สต.บ้านสังสงข์ยาง
--> รพ.สต.บ้านเกล็ดลิ่น
--> รพ.สต.เฉลิมพระเกียรต์บ้านสีแก้ว
--> รพ.สต.บ้านเปลือยตาล
--> รพ.สต.บ้านกอกแก้ว
--> รพ.สต.บ้านดินดำ
--> รพ.สต.บ้านไผ่

- web site หน่วยงานที่สำคัญ/น่าสนใจ
--> web site กระทรวงสาธารณสุข
--> web site ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
--> web site กระทรวง ICT
--> web site สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • กระดานข่าว
 • Download
 • สายตรงนายแพทย์ สสจ.